E-Defter uygulaması, kamunun takibinde, şirketlerin muhasebe sistemlerinde zaman maliyet tasarrufu sağlaması ve kayıt dışına karşı devam eden mücadelede çok önemli bir rol oynamaktadır. 2016-2017 yıllarında e-Fatura ve e-Defter uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısının 100 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir. E-Defter uygulamasında e-Defter beratlarının sisteme yüklenmesinden sonra değişiklik yapılamamaktaydı. Kullanıcıları e-Defter berat yüklemesi sırasında sistem bazlı oluşan sorunlardan dolayı, kanuni süre içerisinde beratın yüklenmesine ve silinmesine Maliye Bakanlığı tarafından izin verilmiştir. Ancak kanuni süreler geçtikten sonra e-Defter beratların değişmesinin zaruri olduğu bazı durumlar oluşmaktadır. Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde aşağıda belirtilen durumlar nedeniyle e-Defter beratlarının değiştirilmesi veya silinip yeniden yüklemesi gerekmektedir. 1-Açılış veya kapanış kayıtlarının sehven unutulması, 2-Yevmiye defteri ve defter-i kebir’in boş olarak oluşturulması, 3-E-Defterin sehven eksik oluşturulması, 4-Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre sehven hatalı yapılan kayıtların izleyen ayda düzeltme kaydı ile sonuçlandırılmasının mümkün olmaması, 5-Muhasebe programından kaynaklı eksik veya hatalı veri aktarımı gibi durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığına aşağıda belirtilen tespit ve işlemlerin yapılmasından sonra e-Defter ve beratlarını silme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-Defter ve beratlarının silinmesi işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakların hazırlanıp Gelir İdaresi Başkanlığına (Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA) iadeli taahhütlü posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 1-Konuyla ilgili bir dilekçe hazırlanmalıdır. (silme gerekçesi ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.) 2-E-defter uyumlu yazılım firmanız tarafından bu döneme ait defterlerinizin teknik olarak incelenmesi ve konu hakkında bir rapor hazırlaması gerekmektedir. Raporunuz silme gerekçenizi açıklayabilmelidir. 3-Aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacak Özel amaçlı YMM raporu ile Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir. YMM Özel Amaçlı raporda en az olması gereken bilgiler (silinmesi istenen aya ait defterin borç-alacak dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numarası, hesaplanan KDV, İndirilecek KDV, sonraki döneme devreden KDV, Ödenecek KDV bilgileri ile bu ayın defteri yeniden oluşturulduğunda borç-alacak dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numarası, hesaplanan KDV, İndirilecek KDV, sonraki döneme devreden KDV, Ödenecek KDV bilgileri yer almalıdır. Burada bir fark oluşması halinde farkın neden kaynaklandığı ayrıntılı olarak Özel Amaçlı YMM raporunda yer verilmesi gerekmektedir. Eklenecek olan hesaplar var ise bu hesapların ayrıntılı listesi Özel Amaçlı YMM raporuna eklenmelidir. Yine YMM raporunda şu başlıklara yer verilmelidir; KDV bakımından; Yeni kayıtlarla önceden verilen beyannamedeki verginin matrahı, hesaplanan vergi ve oranı, oranlar itibariyle vergi indirimlerinin ve varsa istisnaların önceden verilen beyanname ile uyumu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca BA ve BS formlarındaki belge adet ve tutarlarının yeni kayıtlarda yer alıp almadığı ve KDV beyannamesiyle uyumu araştırılmalıdır. Gelir vergisi Stopajı-Sigorta primleri bakımından; Zamanında verilmiş olan muhtasar beyannamedeki bilgilerin(matrah ve vergilerin) yeni kayıtlar ile örtüşüp örtüşmediği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca muhtasar beyannamede yer alan tutarların ilgili döneme ait SGK’ya verilen bildirgeyle ve bu bildirgede yer alan tutarların yeni kayıtlarla uyumu araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra silinmesi talep edilen aydan önceki ve sonraki dönemlerin yevmiye başlangıç-bitiş numaraları da mutlaka eklenmelidir. Ayrıca Özel Amaçlı YMM raporunun sonuç bölümünde yapılacak işlemlerin vergisel anlamda bir kayba neden olmayacağı taahhüt edilmelidir. Özel amaçlı YMM raporu, firma dilekçesi ve e-Defter yazılım firmasından alınan tespit rapor ile kanuni süresi geçtikten sonra e-Defter beratların Gelir İdaresi Başkanlığı izni ile silinebilmektedir. “Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de; kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez!” Lev Tolstoy KAYNAKÇA: - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Forum