Finansman ihtiyacının önem arz ettiği inşaat firmaları yılı içinde nakden iade taleplerinde bulunması halinde hem finansman imkanı elde edecekler hem de finansman maliyetlerini düşürebileceklerdir. Bilindiği üzere mal ve hizmet teslimlerinde katma değer vergisi % 1 veya % 8 olduğu halde bu malları üreten firmalarımızın alışlarında % 18 KDV ödemekte ve devreden KDV artmaktadır. 10 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ çıkmadan önce indirimli orana tabı konut teslimleri nedeniyle yüklendikleri KDV'lerini ilgili yılda sadece mahsuben iade alabilmekte ve nakit KDV iadesi almak istemeleri durumunda bir sonraki yıl içinde nakit talebinde bulunularak alınabilmekteydi. KDV Uygulama Genel Tebliği’nin (III/B-3) bölümüne, 10 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/B-3) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış, birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür. 19/4/2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir. İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.” denilmektedir. Yapılan düzenleme ile diğer yıl alınmak üzere bekleyen KDV'nin işletme sermayesi üzerinde oluşturduğu negatif durum ortadan kalkacak ve indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadeleri yılı içinde nakden alınacaktır. Eklenen maddenin en son paragrafında indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile hesaplamada ilgili sınır 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve 2016 yılı indirimli orana tabi işlemlerde de bu tutar dikkate alınacaktır. Yıllar itibariyle indirimli oran KDV iade sınırı aşağıdaki gibidir. Yıl İndirimli Oran KDV İade Sınırı 2010 13.300 TL 2011 14.300 TL 2012 15.800 TL 2013 17.000 TL 2014 17.700 TL 2015 19.500 TL 2016 20.600 TL 2017 (21.400 TL) 10.000 TL (2017/9759 BKK ile 2017 yılında ve 2017 yılında yapılacak 2016 yılı iadelerinde uygulanır.) Ayrıca konu tesliminde % 18 KDV oranına tabi konut teslimlerinde yapılan düzenleme ile 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesiyle 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan “31.03.2017” ibaresi “30.09.2017” olarak değiştirilmiştir. Böylece 2016/9153 sayılı BKK ile %18 oranına tabi konutların tesliminde geçici bir süre için %8 indirimli oran uygulanması için belirlenen süre uzatılarak “30.09.2017” olarak belirlenmiştir. Böylece bu durumdaki satışlar içinde indirimli oran hesaplaması yapılabilecektir. KDV Uygulama Genel Tebliği’nin (III/B-3.1.3.1.) bölümüne, 11 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.3.1.) bölümüne ilişkin "Örnek 1"de yer alan "mobilya," ibaresinden sonra gelmek üzere "perde, avize," ibaresi, "Örnek 1"in sonuna ise aşağıdaki paragraf eklenmiştir. "Diğer taraftan 150 m²'nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir." denilmektedir. Bu düzenleme ile indirimli oran konut teslimlerine ait yüklenilen KDV iade hesaplamasına nelerin dahil edilmesi gerektiği yönünde yaşanan karmaşaya son verilmiş olup, konut teslimi yapan firmalarımızın lehine olmuştur. Ülkemizin bütçe imkanlarını da göz önünde bulundurarak yapılan düzenlemelerin konut teslimi yapan firmalarımız açısında gerek KDV yönünden, gerekse indirimli oran KDV iadesi yönünden sağladığı fırsatların diğer sektörlerde de yapılması ekonomide yaşanan canlanmaya daha da büyük bir destek olacak lokomotif sektörler için de önemli bir imkan sağlayacaktır. “İnsanlar fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini! Fırsatlar bekler, insanlar bekler; kazanan hep mazeret olur” Paulo Coelho KAYNAKÇA: - KDV Uygulama Genel Tebliği - 03.02.2017 Gün ve 29968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 10 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 15.02.2017 Gün ve 29980 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ