Günümüzde imalatçı firmalar açısından ihracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi aramallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi olarak süregelmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesinin birinci fıkrası; 4369 sayılı Kanunun 62'nci maddesiyle eklenen geçici madde. Yürürlük; 29.7.1998) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011, Geçerlilik; 31/12/2010)(5838 sayılı kanunla değişen ibare) 31/12/2015(**) tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. (*) Değişmeden önceki ibare: 31/12/2008 (**) (6111 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) (5838 sayılı kanunla değişen ibare)31/12/2010(*). Çeşitli vergi kanunlarının süresini uzatan ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren 6655 sayılı Kanun 01 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Madde 3- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesinin birinci fıkrası ile geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2015” ibareleri “31.12.2020” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle; 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesinde süre uzatımı yapılarak, dahilde işleme izin belgesi veya geçici kabul izin belgesi sahibi imalatçılara ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak aramallara ya da girdilere Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-c bendi kapsamında teslimine imkan sağlayan düzenleme 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edilecektir. Güney Çınar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir