• Şirket ile ilgili her türlü dava ve her türlü icra dosyaları takip etmek,
  • Vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirmek, hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek, yazışmaları gerçekleştirmek (İhtarname, ihbarname, cevabi müzekkere v.s),  
  • Mevzuat değişikliğini şirkete mail aracılığıyla bildirmek, adli ve idari kaza mercileri ile Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına intikal etmiş bulunan ihtilaflar ile icra dairelerinden gelen adli tebligatı tebellüğ etmek ve yapılması gerekli işlemleri şirkete bildirmek,
  • Şirketin talep etmesi halinde sözleşme düzenlemek, şirketin avukatı tarafından düzenlenmeyen sözleşmeleri imza onayı gerçekleşmeden önce incelemek, incelenen sözleşmeye ilişkin hukuki açıdan yazılı görüş bildirmek,
  •  Avukatlık mesleğinin gerektirdiği diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.